Reservatie aanvragen

Eenvoudig online je reservatie aanvragen.

Een ogenblik geduld

De reservatie aanvraag voor jouw arrangement zal doorgaan via de externe pagina van Sauna Delizia.

We sturen je binnen enkele seconden door ...

Sauna Delizia
Sauna Delizia

Rumst, Antwerpen

Huisregels

PRIVÉ SAUNA DELIZIA

ALGEMENE VOORWAARDEN

B.T.W. nummer: BE0878914129 - K.B.O. nummer 0878914129

1. Algemeen

1.1 Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn alle saunabezoeken, behandelingen, arrangementen, reservaties, diensten, leveringen en prestaties (zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen) tussen Alcyon (BVBA) met ondernemingsnummer BE 914.129 (verder “Sauna Delizia” genoemd) en haar klanten (verder de “Klant(en)” genoemd) aan de hierna volgende voorwaarden onderworpen.

1.2 De toepassing van deze algemene voorwaarden en huisregels wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het beroep doen op de diensten van Sauna Delizia en bijgevolg het sluiten van een overeenkomst met Sauna Delizia. Een loutere reservering bij Sauna Delizia valt onder het beroep doen op de diensten van Sauna Delizia. De algemene voorwaarden worden hierbij op een duurzame drager ter beschikking gesteld via de link op de website www.saunadelizia.be. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Onderstaande voorwaarden zijn deelbaar. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sauna Delizia en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen

2.1 Vóór de reservatie ziet de Klant bij een online boeking de prijs die voor elke dienst wordt aangerekend. Wanneer de Klant alle stappen voltooit om de reservatie te bevestigen, ontvangt de Klant een bevestigingsmail met het bedrag van het voorschot. De reservatie vermeldt de duurtijd van de reservering, de gehuurde ruimte, het aantal personen en het gekozen arrangement.

2.2 De prijzen worden per product/dienst weergegeven op de website. De prijzen zoals vermeld op de website zijn bindend.

2.3 Consumpties en andere opties kunnen door de Klant ter plaatse aangekocht worden aan de gebruikelijke prijzen en zijn aldus, indien niet expliciet vermeld, nooit inbegrepen in de prijs.

2.4 Alle genoemde prijzen tussen ondernemingen zijn exclusief BTW. Alle genoemde prijzen tussen Sauna Delizia en particulieren zijn inclusief BTW.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het leveren van diensten, die aangekocht kunnen worden online, telefonisch, via sociale media of ter plaatse. Bij elke aankoop worden de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aan de klant ter kennis gebracht.

3.2 De overeenkomst komt tot stand na de verzending van het reservatiebewijs door Sauna Delizia aan de Klant. De overeenkomst vervangt alle eerder schriftelijk afgesloten en/of mondelinge overeenkomsten en/of akkoorden.

3.3 Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de Klant steeds een bevestiging per e-mail in geval er een geldig e-mailadres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per sms of andere sociale media kanalen. Bij onjuiste persoonlijke- en adresgegevens die door Sauna Delizia worden gevalideerd, behoudt zij zich het recht voor om de reservatie te annuleren. Dit om valse boekingen te vermijden.

3.4 Alle reservaties kunnen online via de website van Sauna Delizia, telefonisch, via de sociale media kanalen van Sauna Delizia of ter plaatse gedaan worden.

3.5 Sauna Delizia stelt alles in het werk om te voldoen aan de verwachtingen van haar Klanten. Sauna Delizia zal zich inspannen de overeenkomst, welke een middelenverbintenis inhoudt, naar best inzicht en vermogen uit te voeren.

4. Herroepingsrecht

4.1 Indien de Klant een aankoop doet voor niet-beroepsmatig gebruik in zijn hoedanigheid van natuurlijk persoon, kan hij afzien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, zonder verdere motivering en zonder kosten, vanaf de dag volgend op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

4.2 De Klant dient een aanvraag tot herroeping schriftelijk te doen aan het adres van Sauna Delizia of via e-mail van info@saunadelizia.be.

4.3 Dergelijk recht van herroeping is niet van toepassing op reeds verbruikte goederen (cadeaubon), reeds uitgevoerde diensten zoals niet-exhaustief: overnachtingen massages, enz…, kosten verbonden aan een goed met persoonlijk karakter en diensten gereserveerd minder dan 14 dagen op voorhand.

4.4 Bovendien kan een Klant in zijn hoedanigheid van ondernemer of voor diensten voor beroepsmatig gebruik geen beroep doen op het recht op herroeping van de aankoop.

4.5 Sauna Delizia behoudt zich het recht voor om reservaties te weigeren en zal de Klant hierover per e-mail of eventueel via sms/whatsapp informeren.

4.6 Indien de Klant uit hoofde van het contract een vordering tot terugbetaling heeft tegenover Sauna Delizia, heeft de Klant recht op dezelfde vergoeding ingeval Sauna Delizia in gebreke zou blijven de terugbetaling uit te voeren nadat hij daartoe door de klant is aangemaand.

5. Annulering en tussentijdse beëindiging

5.1 Bij het afsluiten van een verkoop op afstand aanvaardt de Klant onderstaande annulatieregels.

5.2 Annulering van een reservatie door de Klant is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:

– annulering van een gemaakte reservatie binnen de 48 uur, leidt tot een schadevergoeding van € 30,00;

– annulering van een gemaakte reservatie binnen de 24 uur, leidt tot een verschuldigdheid van 100% van de overeengekomen vergoeding door de Klant.

5.3 Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren per mail aan info@saunadelizia.be of op whatsapp op het nummer 0495/36.71.16.

5.4 Het niet-betalen van een voorschot annuleert niet automatisch zonder enig tegenbericht de reservatie.

5.5 Het niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (“no show”) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en leidt tot een verschuldigdheid van 100% van de overeengekomen vergoeding door de Klant plus een schadevergoeding van € 50,00, onverminderd het recht van Sauna Delizia om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

5.6 De Klant kan zich niet beroepen op situaties zoals ziekte, slecht weer, autopech, zwangerschap, enz om een annulatie te rechtvaardigen.

5.7 Indien de reservatie wordt geannuleerd, zijn de vorderingen van Sauna Delizia onmiddellijk opeisbaar en behoudt Sauna Delizia al haar aanspraken uit de wet en deze overeenkomst.

6. Klachten

6.1 Bij het afsluiten van een verkoop op afstand aanvaardt de Klant onderstaande annulatieregels.

6.2 Annulering van een reservatie door de Klant is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:

6.3 annulering van een gemaakte reservatie binnen de 48 uur vóór het geplande saunabezoek, leidt tot een schadevergoeding van € 30,00;

6.4 annulering van een gemaakte reservatie binnen de 24 uur vóór het geplande saunabezoek, leidt tot een verschuldigdheid van 100% van de overeengekomen vergoeding door de Klant.

6.5 Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren per mail aan info@saunadelizia.be of op whatsapp op het nummer 0495/36.71.16.

6.6 Het niet-betalen van een voorschot annuleert niet automatisch zonder enig tegenbericht de reservatie.

6.7 Het niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (“no show”) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd door Sauna Delizia.

6.8 De Klant kan zich niet beroepen op situaties zoals ziekte, slecht weer, autopech, zwangerschap, enz om een annulatie te rechtvaardigen.

6.9 Indien de reservatie wordt geannuleerd, zijn de vorderingen van Sauna Delizia onmiddellijk opeisbaar en behoudt Sauna Delizia al haar aanspraken uit de wet en deze overeenkomst.

7. Facturatie en betaling

7.1 Alle gemaakte reservaties zijn onmiddellijk betaalbaar na het geplande saunabezoek, behoudens indien schriftelijk anders werd overeengekomen.

7.2 Alle reservaties zijn, zonder afkorting, contant betaalbaar te Antwerpsesteenweg 107 te 2840 Rumst, behoudens indien schriftelijk anders werd overeengekomen.

7.3 De invordering van de factuur bij niet-betaling op de vervaldag lastens een consument zal verlopen conform de wet van 4 mei 2023 en dat de overige artikelen m.b.t. invordering van onbetaalde facturen blijven gelden bij niet-betaling door een onderneming.

7.4 Bij niet-betaling van het reservatiebedrag op de vervaldag door de consument in de zin van artikel I.1 van het Wetboek Economisch Recht, wordt door Sauna Delizia een kosteloze betalingsherinnering verstuurd, waarna een bijkomende betaaltermijn van 14 dagen ingaat (die ingaat op de 3e werkdag na verzending van de herinnering, dan wel de dag na de verzending wanneer de herinnering elektronisch wordt verstuurd). Indien de overeenkomst met de consument een regelmatige levering van goederen en diensten betreft, kan Sauna Delizia vanaf de vierde laattijdige betaling op een jaar, kosten aanrekenen voor de eerste betalingsherinnering en dit ten belope van € 7,50 per herinnering.

7.5 Bij niet-betaling van het reservatiebedrag door de consument na de bijkomende betaaltermijn van 14 dagen, is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar van de nog te betalen som. Sauna Delizia heeft in dat geval ook recht op een forfaitaire schadevergoeding van:

€ 20,00 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,00 is;

€ 30,00 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500,00 is;

€ 65,00 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,01 met een maximum van € 2.000,00 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,00 is.

7.6 De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele reservatie, maakt het verschuldigd saldo van alle andere reservaties op dezelfde naam, zelfs niet-vervallen reservaties, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling binnen een periode van veertien (14) dagen na uiterste betaaldatum, heeft Sauna Delizia onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het recht om de Klant de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

7.7 Elk protest van een reservatie dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de vervaldag van de reservatie. Protesten die na het verstrijken van deze termijn geformuleerd worden, zullen niet aanvaard worden. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de reservatie.

7.8 De Klant en Sauna Delizia komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

8. Huisregels

8.1 De Klant verbindt er zich toe om eerst een douche te nemen alvorens de sauna’s in gebruik te nemen.

8.2 Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon.

8.3 Huisdieren zijn niet toegelaten.

8.4 Het is verboden om in de accommodatie producten toe te voegen in de whirlpool, stoomcabine of sauna.

8.5 De Klant verbindt er zich toe om de instellingen van de apparatuur niet te wijzigen.

8.6 De onbeschikbaarheid van faciliteiten van Sauna Delizia geven geen aanleiding tot enige vergoedingen of compensaties t.a.v. haar Klanten.

8.7 Bij het aanrichten van schade, van welke aard ook, is de Klant verplicht deze te vergoeden. Indien door schade de accommodatie niet meer ten volle voor 100% kan worden gebruikt, is de Klant een schadevergoeding van € 500,00 per dag verschuldigd tot de dag dat de accommodatie opnieuw voor 100% in gebruik kan worden genomen.

8.8 De Klant verbindt er zich toe om de gehuurde unit tijdig te verlaten. Indien de gehuurde unit laattijdig wordt verlaten, zal de extra tijd in rekening worden gebracht.

8.9 De Klant verbindt zich er toe om het einduur strikt te respecteren en de accommodatie tijdig te verlaten. Een inbreuk op deze bepaling leidt tot een boete van € 15,00 per 10 minuten dat de Klant weigert de accommodatie te verlaten.

8.10 De Klant verbindt zich er toe om de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal gebruik van de faciliteiten.

8.11 Het is verboden om eigen drank of voeding te verbruiken in de accommodatie van Sauna Delizia. Een inbreuk op deze bepaling leidt tot een schadevergoeding van € 25,00.

8.12 Roken in de units is verboden. Roken is enkel toegestaan in de tuin of op het buitenterras.

8.13 Het gebruik van lachgas/gasflessen is ten strengste verboden. Indien Sauna Delizia dergelijk gebruik opmerkt, zullen de politiediensten onmiddellijk worden gecontacteerd.

8.14 Indien de Klant deze regels niet naleeft, behoudt Sauna Delizia zich het recht voor om mensen te weigeren en uit het complex te verwijderen. Sauna Delizia houdt zich tevens het recht voor om de lichten en faciliteiten uit te schakelen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Het gebruik van de accommodatie geschiedt geheel voor risico en op verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de accommodatie.

9.2 Sauna Delizia zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen te verrichten. Sauna Delizia neemt door het aangaan van enige overeenkomst in geen geval een resultaatsverplichting op zich.

9.3 Sauna Delizia is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of materiële schade, van welke aard ook, die wordt aangericht.

9.4 Sauna Delizia kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor een toerekenbare zware fout of zware nalatigheid in de nakoming van de overeenkomst of in geval van opzet. De totale aansprakelijkheid waartoe Sauna Delizia uit hoofde van haar contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid gehouden zou kunnen zijn, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan de door de verzekeraar van Sauna Delizia gedekte schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de prestatie van Sauna Delizia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, of ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, of gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade. Sauna Delizia is op geen enkel moment aansprakelijk voor indirecte schade.

9.5 Voor verborgen gebreken is Sauna Delizia enkel verantwoordelijk voor zover wordt bewezen dat Sauna Delizia daarvan kennis had, dewelke niet wordt vermoed, en is in elk geval beperkt tot zes (6) maanden na uitvoering van de diensten.

10. Overmacht/hardship

10.1 Sauna Delizia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Sauna Delizia onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals maar niet beperkt tot oorlog, brand, epidemieën (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, Covid-19), van overheidswege bindende beperkende maatregelen die uitvoering van de overeenkomst niet dan wel niet volledig mogelijk maakt, een tekort aan geschikte arbeidskrachten, werkstakingen, ongevallen, extreme weersomstandigheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Sauna Delizia of van diens leveranciers.

Onder hardship wordt verstaan de onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van het contract fundamenteel bemoeilijken.

10.4 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht/hardship is Sauna Delizia gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.5 Voor zover Sauna Delizia ten tijde van het intreden van overmacht/hardship zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Sauna Delizia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Klant is gehouden dit bedrag te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Gegevensbescherming

11.1 Sauna Delizia verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016.

11.2 Sauna Delizia is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Sauna Delizia zet zich dan ook dagelijks in om de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant te beschermen en te beheren in alle transparantie.

11.3 Sauna Delizia verwerkt alle gegevens (zoals naam, e-mail, adres, facturatiegegevens, gsmnummer,… ) die zij noodzakelijk acht om de overeenkomst met de Klant uit te voeren om op die manier een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

12.1 Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Annuleringsvoorwaarden

5. Annulering en tussentijdse beëindiging

5.1 Bij het afsluiten van een verkoop op afstand aanvaardt de Klant onderstaande annulatieregels.

5.2 Annulering van een reservatie door de Klant is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:

– annulering van een gemaakte reservatie binnen de 48 uur, leidt tot een schadevergoeding van € 30,00;

– annulering van een gemaakte reservatie binnen de 24 uur, leidt tot een verschuldigdheid van 100% van de overeengekomen vergoeding door de Klant.

5.3 Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren per mail aan info@saunadelizia.be of op whatsapp op het nummer 0495/36.71.16.

5.4 Het niet-betalen van een voorschot annuleert niet automatisch zonder enig tegenbericht de reservatie.

5.5 Het niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (“no show”) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en leidt tot een verschuldigdheid van 100% van de overeengekomen vergoeding door de Klant plus een schadevergoeding van € 50,00, onverminderd het recht van Sauna Delizia om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

5.6 De Klant kan zich niet beroepen op situaties zoals ziekte, slecht weer, autopech, zwangerschap, enz om een annulatie te rechtvaardigen.

5.7 Indien de reservatie wordt geannuleerd, zijn de vorderingen van Sauna Delizia onmiddellijk opeisbaar en behoudt Sauna Delizia al haar aanspraken uit de wet en deze overeenkomst.